ANALIZA SWOT

Jedną z podstawowych metod diagnozowania warunków i pozycji sołectwa w otoczeniu jest analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sołectwa. Badanie to nazywa się z SWOT (z angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Jest to bardzo przydatne narzędzie ułatwiające zarządzanie rozwojem, ale pod warunkiem, że wykonywana jest szczerze, bez pomijania żadnych faktów.

  Mocne strony
 • Silna społeczność lokalna
 • Dobre położenie komunikacyjne z Krakowem i Wieliczką
 • Dobry dostęp do krakowskiego rynku pracy
 • Sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i energetyczna
 • Telefonizacja
 • Szkoła podstawowa na terenie sołectwa
 • Występowanie licznych terenów równinnych
 • Dobra jakość gleb
  Słabe strony
 • Bezrobocie
 • Brak promocji
 • Brak chodników
 • Słaby transport publiczny
 • Zagrożenie powodziowe
  Szanse
 • Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych ze środków Unii Europejskiej
 • Wysoki poziom wydatków
  Zagrożenia
 • Konkurencja z krajów UE
 • Słabe finanse państwa i gminy
 • Rozwarstwienie się społeczeństwa

Pobrano z: „Plan odnowy miejscowości Wola Zabierzowska” Załacznik nr 4 do uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26.01.2011 r