SESJA Rady MiejskiejNapisano dnia: 2018-06-22

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się XLV  sesja Rady Miejskie.

 Zanim jeszcze przystąpiono do głosowanie były dwa "gorące" punkty dotyczące informacji na temat  Spółki Wodociągi Niepołomice i bezpieczeństwa  na drogach publicznych.

W pierwszej kolejności głos zabrała pani Małgorzata Nascieruk prezes Spółki Wodociągi Niepołomice.

Po przedstawieniu przez panią Prezes sprawozdania w którym były podane sumy przychodu rozchodu, inwestycje  planowane i wykonane. Wykorzystane dotacje i środki własne. Dłuższą chwilę pani Prezes zatrzymała się na Pływalni, która generuje straty większe lub nieco mniejsze, ale ustabilizowało się na kwocie ok. 400 000zł. Związane to jest z różnymi czynnikami, obecnie głównie z koniecznością remontów. Można tu pochwalić spółkę, że po przejęciu Pływalni w znacznym stopniu ograniczyła straty przez nią generowane i są zdecydowanie wyższe dochody. Po tym wystąpieniu Radni przystąpili do zadawania pytań.

Radna Zielińska: Na części sieci wodociągowej w Staniątkach, która ma ok. 30 lat dochodzi do awarii zaworów zamykających dopływ do domów. W wyniku tego już odnotowano kilka zalań domów, zanim został zamknięty główny zawór na sieci, czy Wodociągi planują wymianę zaworów ?

Pani Prezes: Na remonty sici wodociągowej przeznaczamy co roku ok. 500 000 zł, są to pieniądze nie wystarczające na wymianę wszystkich starych urządzeń, przeprowadzamy bieżące naprawy i usuwamy awarię, które występują w trakcie roku, ponadto  musimy wymieniać w ramach tego funduszu liczniki wody. Urządzenie, które przejęliśmy mają już po kilkadziesiąt lat i nie spełniają wymagań technicznych - wymieniamy je sukcesywnie, ale nie w takim tempie jak byśmy chcieli. Plan remontów jest co roku dołączany do projektu budżetu.

R.Suślik: czy terminy budowy kanalizacji na zachodniej części gminy będą dotrzymane.?

P.Prezes: Termin wykonania to 2019 rok i pomimo trudności, termin powinien być dochowany.

R. Wnęk: Kiedy część północna Zabierzowa Bocheńskiego będzie mogła liczyć na realizację kanalizacji?

P.Prezes: Na tą chwilę realizowane są Niepołomice w ramach "planu aglomeracyjnego". Plany dalekosiężne są lecz w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam do siebie.

W związku z brakiem pytań radnych Przewodniczący Rady Miejskiej wyjątkowo udzielił głosu sołtysowi Woli Zabierzowskiej.

Sołtys Wiesław Garncarz: Czy planowana jest, a jeżeli tak to kiedy inwestycja dotycząca budowy kanalizacji w Woli Zabierzowskiej - Mała Wieś ? oraz Czy jest coś wiadomo o awarii Oczyszczalni w Woli Zabierzowskiej, gdzie mieszkańcy zgłaszali o wypływaniu do rowu nie oczyszczonych ścieków ?

P.Prezes: Co do inwestycji trudno mi jest opowiedzieć w tej chwili, gdyż jest ich  ponad 50, w związku z tym zapraszam  do siebie i po sprawdzeniu udzielę odpowiedzi.

Co do awarii w Woli Zabierzowskiej nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie sądzę by takowa wystąpiła bo wszystkie oczyszczalnie są monitorowane, a z parametrów przekazywanych i na bieżąco kontrolowane nic nie wskazuje by zaistniała. Zresztą jestem często na tych obiektach i osobiści to nadzoruję. Nieprzyjemne zapachy mogą być spowodowane wysokimi temperaturami i gniciem traw.

Na tym ten punkt się zakończył.

Przewodniczący przystąpił do oddania głosu wiceburmistrzowi p. A. Twardowskiemu i kier. ref. drogowego G. Sendorowi w związku z informacją o stanie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Pierwszy głos zabrał p. wiceburmistrz Adam Twardowski.

 

Podczas prezentacji multimedialnej dla Rady Miejskiej zostały przedstawione zadania zrealizowane za okres 2010 do 2017. W tym czasie wydano na drogi łącznie z dotacjami unijnymi i z budżetu państwa łączną kwotę ponad 115 milionów zł. W tym czasie budowano drogi, ronda, chodniki, przebudowywano i remontowano istniejącą infrastrukturę. Przekazano informację o środkach przeznaczanych na remonty i bieżące utrzymanie dróg. „Odkryto” zależność pomiędzy wydatkami na „akcje zima” z późniejszymi możliwościami przeznaczenia na bieżące remonty, oznakowanie. Im zima łagodniejsza tym więcej pieniędzy zostaje na utrzymanie w lecie. Dlatego przez ostatnie lata można było więcej wydać na bieżące utrzymanie dróg. Na tym etapie nie było pytań.

Przystąpiono do następnej części wystąpienia. Po informacji o zmianach prawnych dotyczących między innymi wymogów technicznych dróg, które ograniczają o staranie się Unijnej kasy na dopłaty. Drogi gminne będą mogły być remontowane z funduszy gminnych, gdyż nie wszystkie drogi, a wręcz większość nie spełnia obecnych norm (5m szer jezdni + chodnik). Zaprezentowano plany w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych, które obejmowałyby okresy 5-cio letni i roczny. Plan, który byłby realizowany w latach 2018 do 2023. zawiera między innymi:

 • Budowa park&ride w Woli Batorskiej i Niepołomicach,

 • Budowa zjazdu z autostrady,

 • Przebudowa obwodnicy Niepołomic,

 • Przebudowa od Woli Zabierzowskiej do Chobotu drogi 964 i budowa chodnika,

 • Asfaltowanie dróg gminnych (między innymi):

 

 

  • Ochmanów droga do szkoły,

  • Niepołomice ul.Akacjowa, ul.Portowa,nowo wybudowane osiedla w Baryczowie,

  • Słomiróg,

 

Plany krótkoterminowe na 2018 rok przedstawił p. G.Sendor. Nakładki asfaltowe:

 • Droga Psarka z czego 650 m w Chobocie a 400 m w Woli Zabierzowskiej,

 • Łaźnia dwie drogi asfalt o szer. 3 m,

 • Zabierzów Bocheński od przedszkola do pierwszych domów w Łąkach do szer. 5 m,

 • Wola Batorska Zamogilice przy stawie nakładka na drogę z kruszywa,

 • Niepołomice os. Suszówka, ul. Tamowa, ul. Poręby od ul. Portowej Bocznej, ul.Chrustowa, ul. Jasna,

 • Zakrzów zaszkołą,

pod warunkiem, że zostaną pieniądze z inwestycji związanych z budową i remontami dróg:

 

 • Wola Zabierzowska droga Topolowa od Oczyszczalni,

 • Wola Zabierzowska droga Kąt.

 

Po tych wyliczeniach nastąpiła seria pytań od radnych. Niestety radnego z naszego okręgu nie była na sesji.

Radny Jasonek – czy to są wszystkie drogi do remontu?

G. Sendor – nie, nie są to wszystkie . To tylko część dróg, które są w najgorszym stanie technicznym.

R. Juszczyk – Ile jeszcze dróg gminnych jest do remontu?

G. Sendor – Jest ok. 147 kilometrów dróg gminnych, które a w większej części są to drogi w złym stanie technicznym i nadają się do remontu.

R. Zaręba - ( tutaj długie wystąpienie na temat złego stanu dróg w rejonie os. Jazy, braku odwodnienia.

G. Sendor - tłumaczył, że w podanych rejonach brak możliwości odwodnienia.

Jasonek – cz tam gdzie są remontowane drogi są poprawiane rowy celem odwodnienia tych dróg, by nie dochodziło do szybkiej degradacji tych dróg ?

Odp. Burmistrz – Tam gdzie są wykonywane nowe nakładki nie ma przebudowy, a rowy są poprawiane gdzie zachodzi konieczność.

 

Po tej burzliwej dyskusji przystąpiono do procedowania kolejnych punktów porządku obrad.

Po zapoznaniu się przez Komisję Rewizyjną ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Komisja zaopiniowała je pozytywnie i wnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania. Rada przy 15 za i 3 głosach wstrzykujących się zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza.

Przy takiej samej liczbie głosów Rada Miasta udzieliła absolutorium z wykonania budżety Gminy Niepołomice za 2017 rok.

 

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz