zebranie Rady Sołeckiej w 2020r.Napisano dnia: 2020-06-30

W dniu 20 czrewca 2020r. w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej odbyło się zebranie Rady Sołeckiej Woli Zabierzowskiej.

Porządek zebrania:

1) Zapoznanie radnych z prawami i obowiązkami,

2) sprawozdanie sołtysa z okresu pomiędzy zebraniami,

3) wyznaczenie zastępcy przewodniczącego Rady Sołeckiej przez przewodniczącego,

4) Dyskusja i wolne wnioski na tematy dotyczących sołectwa,

5) zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Sołeckiej przedstawił po konsultacjach z radcą prawnym urzędu gminy obowiązki  członków rady sołeckiej, ponadto został przekazany zakres obowiązków przewodniczącego przewodniczącego rady sołeckiej oraz prawa i obowiązki sołtysa. Jak wynika z interpretacji statutów sołectw do tej pory błędnie wprowadzone były zapisy niezgodne z ustawą "o samorządzie gminnym" - gdyż sołtys nie może być przewodniczącym rady sołeckiej, która jest organem opiniotwórczo-doradczymdla sołtysa. Sołtys będąc władzą wykonawczą sołectwa ma w dalszym ciągu prawo zwoływania  i prowadzenia Zebrań Wiejskich oraz reprezentowania sołectwa na zewnątrz. O tym mówią między innymi opracowania prawników jak również wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zmian w statutach do dnia dzisiejszego nie dokonano w tym zakresie, gdyż zapisy muszą być poprzedzone konsultacjami społecznymi na które w chwili pandemi nie ma warunków.

Ad. 2

Nie udało się w okresie do 30 marca 2020r. przeprowadzić zebrania wiejskiego z uwagi na pandemią koronawirusa

W okresie pomiędzy zebraniami sołtys kilkakrotnie interweniował w sprawie niedrożnych przepustów pod drogami gminnymi, jak również zamulonych rowów przydrożnych. W sprawie sporów sąsiedzkich podczas   wymiany ogrodzenie, w spraie wykaszania rowów przydrożnych w szczególności w rejonie skrzyżowania drogi wojewówdzkiej z drogą powiatową (Kościelna i Chałupki). Sporządził pisma do Zarządu Wód Polskich o konserwację cieku wodnego Chobot - Olszyny ,

Ad.3

Na zastępcęprzewodniczącego rady sołeckiej została wyznaczona p. Danuta Proszek,

Ad.4

podczas dyskusji został poruszone między innymi poruszony temat:

- złego stanu niektórych rowów przydrożnych i melioracyjnych - w tej sprawie sołtys pisał pismo do Wód Polskich i informował na bieżąco zarządców, a mieszkańców

- tamowania ruchu w rejonie drogi Kąt, które ma miejsce w piątki i soboty przez samochody należące do hodowców gołębi,

- nielegalnych wyścigów na drodze Kościelnej,

- możliwościach wykorzystania pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego .

Sołtys zobowiązał się sporządzić stosowne pisma.

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz