I Zebranie Rady Sołeckiej Napisano dnia: 2019-12-17

W dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej odbyło się I zebranie Rady Sołeckiej nowej kadencji.

Sołtys zgodnie z obowiązującymi przepisami zwołał zebranie nowo wybranych Radnych Sołeckich.

Z siedmioosobowej rady na zebraniu pojawiło się pięcioro. Dwie osoby z przyczyn niezależnych nie mogły wziąć udziału w zebraniu. Został przyjęty porządek obrad. Głównym był wybór przewodniczącego Rady Sołeckiej.

Została zgłoszona przez członków Rady podana jedna kandydatura. W głosowaniu jawnym został jednogłośnie wybrany Ryszard Kępa.

Od teraz to Ryszard Kępa jako przewodniczący Rady Sołeckiej będzie prowadził posiedzenia Rady, jak również zwołanego Zebrania Wiejskiego. Sołtys zgodnie z przepisami będzie w stałym kontakcie z przewodniczącym celem realizowania swoich zadań jako organ wykonawczy sołectwa. Rada Sołecka w dalszym ciągu będzie spełnić rolę opiniodawczo–doradczą w stosunku do organu sołectwa.

Po wyborze przewodniczącego przystąpiono do kolejnego punktu czyli dyskusji i wolnych wniosków. Podczas tego punktu omawiano stan techniczny rowów melioracyjnych i przydrożnych jak również potrzeby mieszkańców w zakresie budowy i remontu dróg gminnych. Konieczności budowy chodników – zarówno przy drodze Niepołomickiej j(w stronę Chobotu), jak również drodze Chałupki (do szkoły).Ponadto ustalono, iż następne zebranie Rady Sołeckiej odbędzie się w lutym 2020 r. a Zebranie Wiejskie zostanie zwołane w marcu 2020 r. zgodnie z przepisami.

Na tym zebranie zakończono.

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz