II Zebranie Rady SołeckiejNapisano dnia: 2017-09-27

W dniu 15 września 2017r. w Domu Kultury, po Dyżurze Sołtysa, odbyło się Zebranie Rady Sołeckiej.

Na zebraniu niestey nie mogli być wszyscy radni.

Przewodnim tematem było zaplanowanie na 2018 r. inwestycji i przedsięwzięć, które mogły by być wykonane z budżetu gminy.

Podczas zebrania dyskutowano na temat inwestycji, które pogrupowano i ustalono kolejność ich reaalizacji.

Poniżej przedstawiam co zaplanowano.

Rada Sołecka Woli Zabierzowskiej na zebraniu w dniu 15 września 2017r. postanowiła zaplanować przedsięwzięcia i inwestycje niezbędne w Woli Zabierzowskiej na 2018 rok.

 

 1. W zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach:

  1. Chodnik przy drodze wojewódzkiej 964 na odcinku Wola Zabierzowska – Chobot,

  2. Chodnik przy drodze powiatowej 2000K (Chałupki) od drogi wojewódzkiej 964 do Szkoły Podstawowej (pismo do Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych o współfinansowanie tego zadania).

  3. W centrum wsi Wola Zabierzowska poprzez:

    1. wydzielenie i oznakowanie przejście dla pieszych z progami zwalniającymi

    2. zatoka dla autobusów lub wydzielony i oznakowany przystanek,

    3. przykrycie niebezpiecznego odcinka rowu przydrożnego przy szkole, a na nim chodnik przy Szkole Podstawowej,

    4. parking w rejonie szkoły i Domu Kultury,

    5. bezpieczne wyjście ze szkoły (pismo do Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych o współfinansowanie tych zadań).

  4. Przykrycie niebezpiecznego odcinka przydrożnego głębokiego rowu w rejonie zakrętu przy posesji nr 53 drogi Zakrzeniec –po stronie wschodniej (przedłużenie za p. Poniedziałek w stronę p. Grela) .

    

 2. W zakresie poprawy infrastruktury dróg gminnych :

 1. Asfaltowania dróg, które jeszcze takiej nawierzchni nie posiadają:

a) droga Mała Wieś od posesji nr 5 do 325 - 250m

b) droga Nizina od posesji nr 367 do posesji nr 152 - odcinek 120 m,

c) droga Środkowa od posesji 336 do 414 odcinek 300 m,

d) droga Nad Białą od posesji nr 91 do posesji nr 93a - odcinek 100 m,

e) droga Piechurki od posesji nr 413 do posesji nr 273 – odcinek 250 m

f) droga Górka od posesji nr 132 droga Brzozówka do posesji nr 196 - odcinek 200 m,

g) droga Lipowa od posesji nr 212 drogi Kąt do posesji nr 70 - odcinek 90 m,

h) droga Topolowa od Oczyszczalni Ścieków do posesji nr 150 - odcinek 230m,

i) droga Topolowa od posesji nr 150 do posesji nr 292 – odcinek 70 m,

j) droga Zagrodowa od drogi Flaga przy posesji nr 147 – odcinek 70m,

k) droga Dąbrowa od zjazdu posesji nr 420 do drogi Piechurki – odcinek 1000 m.

 

  1. Remontu dróg gminnych poprzez położenie nowych nakładek asfaltowych:

   a) dokończenie asfaltowania drogi Obwodowej od posesji nr 344 do sklepu w rejonie drogi Wspólnej - odcinek 500 m,

   b) droga Skotnica od drogi Kla do drogi Niepołomickiej – odcinek 480m,

   c) droga Kla od drogi Skotnica do drogi Chałupki - odcinek 800m,

   d) droga Brzozówka od posesji nr 126 do drogi Chałupki - odcinek 600 m,

   e) droga Kąt - odcinek500 m,

 

  1. Remont dróg przy użyciu kruszywa (docelowo - asfaltowe ścieżki rowerowe, dojazdy do pól):

   a) droga Piechurki od posesji nr 273 do Chobotu posesji nr 41 – odcinek 1000 m,

b) droga Woźnica od posesji nr 311 do Chobotu posesji nr 41 – odcinek 700 m,

 

  1. Doświetlenia dróg w obrębie Woli Zabierzowskiej, większość lamp byłazakwalifikowanado realizacji jeszcze w 2012 r.:

   a) zamontowanie oświetlenia na istniejącej sieci:

 • skrzyżowanie drogi Chałupki i Brzozówka – 1 lampa,

 • Mała Wieś 1 lampa (zakręt przy posesji 393),

 • przy drodze 964 od granicy z Zabierzowem Bocheńskim do posesji nr 39,

 • droga Brzozówka w rejonie skrzyżowania z drogą Topolowa (w str. Oczyszczalni Ścieków) – 1 lampa

 • skrzyżowanie dróg Brzozówka i droga Świerkowa – 2 lampy,

 • droga Akacjowa – 1 lampa,

 • droga Topolowa w rejonie posesji nr 342 – lampa.

b) wykonanie linii wymagających zezwolenia na budowę i projektów:

 • Obwodowa 450 m od posesji 344 do 188

 • Orzechowa 2 lampy

 • odcinek 200 m drogi (powiatowej) Flaga od posesji nr 252 w stronę posesji nr 288 (do rampy),

 • odcinek 200 m drogi Górka – od drogi Brzozówka do posesji nr 196 i przepompowni ścieków,

 

  1. Oznakowania miejscowości Wola Zabierzowska znakami E 17a i E18a pomiędzy miejscowościami Chobot i Zabierzów Bocheński. W niektórych miejscach powyższe znaki w przeszłości były, ale obecnie ich nie ma. Dla ułatwienia brak znaków zaobserwowano w rejonie dróg: Piechurki, Psarka, Obwodowa, Kościelna.

  2. Koszenie poboczy i rowów dróg gminnych 2 x w sezonie.

 

 1. Chodnik do Kaplicy (posesja nr 26) od drogi Kla szer. 2,5 m dł. 60 m,

 

 1. W zakresie utrzymania w należytym porządku terenu wsi

 • teren rekreacyjno-sportowego – koszenie minimum 2 x w sezonie (boiska za Domem Kultury),

 • działka gminna przy drodze Chałupki w rejonie posesji nr 244 – koszenie minimum 2 x w sezonie,

 • wokół stawu przy drodze Chałupki – koszenie minimum 2 x w sezonie,

 

 1. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i odprowadzenia wód opadowych:

 

1) Udrożnienie, naprawa przepustów pod drogami gminnymi:

a) Naprawa przepustu pod drogą Kobiela pomiędzy posesjami 340 (sklep Rolnik), a 214 – wymagana wymiana sztukowanych rur oraz wykonanie przyczółków i barier – miało być wykonane w 2015r.

b) Udrożnienie istniejącego przepustu pod drogą Graniczną na wysokości posesji 98,

c) Udrożnienie istniejącego (zasypanego) przepustu pod drogą Skotnica (na wysokości posesji nr 392) w pobliżu ze skrzyżowaniem z drogą Kla,

d) Wymiana załamanej rury pod drogą Kla w rejonie posesji nr 28 (konieczne przed położeniem asfaltu),

e) Udrożnienie przepustu pod drogą Kla w rejonie posesji nr 326.

f) Wymiana załamanej rury pod drogą Nizina na rowie melioracyjnym przed posesja nr 152 (konieczne przed położeniem asfaltu),

 

2) Odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach:

a) Droga Nowa Wieś od posesji nr 181 do posesji nr 169 przy drodze Obwodowej,

b) Droga Skotnica po stronie zachodniej na odcinku od drogi 964 posesji nr 55 do posesji nr 264 ,

c) Droga Skotnica po stronie wschodniej na odcinku od posesji nr 246 do posesji 423.

  1. Pomieszczenia dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i Radnego Miejskiego z obwodu Wola Zabierzowska i Chobot, w celu właściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków statutowych.

    

  2. Akcja „Zima” oraz remont dróg po okresie zimowym.

   

  Rada Sołecka mając na uwadze przyjęte kryteria, zastrzega sobie realizację zadań związanych z nakładkami asfaltowymi zgonie z podaną kolejnością. Ponadto jesteśmy zdania, iż należy dać możliwości posiadania dróg asfaltowych wszystkim mieszkańcom.

   

  Obiekty użyteczności publicznej osadzone w Woli Zabierzowskiej takie jak: Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki, Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w przedmiotowym planie nie zostały ujęte z uwagi na szczegółowe plany jakie jednostki te przedkładają w oddzielnych zestawieniach.

   

  Przewodniczący Racy Sołeckiej

  sołtys  Wiesław Garncarz