III Zebranie Rady Sołeckiej 2015Napisano dnia: 2015-09-07

W dniu 6 września 2015r. o godz. 16:00 w domu sołtysa zrozpoczęło się Zebranie Rady Sołeckiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zwołane na dzień 6 września 2015 r. zebranie Rady Sołeckiej. Niestety musiało się odbyć w domu sołtysa - z resztą nie po raz pierwszy, gdyż nie mamy pomieszczenia gdzie moglibyśmy wywiązać się ze swoich obowiązków. 

 

W zebraniu uczestniczyła prawie cała Rada z wyjątkiem jednej osoby (której nieobecność była usprawiedliwiona). Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie sołtysa między zebraniami. Głównym tematem zebrania było podjęcie decyzji co do inwestycji  niezbędnych w Woli Zabierzowskiej i wnioskowanie do P. Burmistrza o zarezerwowanie funduszy w budżecie na 2016 rok na te cele.

Rada Sołecka Woli Zabierzowskiej na III zebraniu postanowiła zaplanować przedsięwzięcia i inwestycje niezbędne w Woli Zabierzowskiej na 2016 rok.

 

 1. W zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach:

  Chodnik przy drodze wojewódzkiej 964 na odcinku Zabierzów Bocheński – Wola Zabierzowska,

 2. W zakresie poprawy infrastruktury dróg gminnych :

 1. Asfaltowania dróg:

a) droga Akacjowa (od posesji nr 102 do 278 - odległość około 280 m,

b) droga Nizina (od posesji nr do posesji nr 152) - odcinek 120 m,

c) droga Mała Wieś (od posesji nr 289 do 325) - 250m

d) droga Środkowa (od posesji 336 do 414) odcinek 300 m,

e) droga Górka (od posesji nr do posesji nr 196) - odcinek 200 m,

f) droga Lipowa (od posesji nr do posesji nr 70) - odcinek 70 m,

g) droga Nad Białą (od posesji nr do posesji nr 93) - odcinek 70 m,

h) droga Piechurki do posesji nr 273

 

  1. Remontu dróg gminnych poprzez położenie nowych nakładek asfaltowych:

   a) dokończenie asfaltowania drogi Obwodowej (odcinek 500 m),

   b) droga Granicznej (500 m),

   c) droga Skotnica od drogi Kla do drogi Niepołomickiej (480m),

   d) droga Kla od drogi Skotnica do drogi Chałupki (800m),

   e) droga Brzozówka (odcinek 600 m),

   f) droga Kąt (500 m),

   g) droga Dąbrowa,

   h) droga Woźnica,

 

  1. Remont dróg z kruszywa

   a) droga Topolowa odcinek 230m – od Oczyszczalni Ścieków do posesji nr 150,

b) droga Piechurki od posesji nr 273 do Chobotu posesji nr 41 – odcinek 1000 m (docelowo asfalt i ścieżka rowerowa),

c) droga Woźnica od posesji nr 311 do Chobotu posesji nr 41 – odcinek 700 m (docelowo asfalt i ścieżka rowerowa) ,

d) droga Dąbrowa od zjazdu posesji nr 420 do drogi Piechurki – odcinek 1000 m (docelowo asfalt i ścieżka rowerowa)

e) droga Środkowa od posesji nr 433 do 414 – 90 m

 

 1. Doświetlenia dróg gminnych:

  a) zamontowanie oświetlenia na istniejącej sieci:

 • Mała Wieś - 1 lampa ( w rejonie posesji nr 393),

 • skrzyżowanie drogi Chałupki i Cegielnianej – 1 lampa,

 • droga Sportowa w str. boiska – 1 lampa,

 • droga Górka – 2 lampy (odcinek 200 m od drogi Brzozówka do posesji nr 196 przepompowni ścieków),

b) wykonanie linii wymagających zezwolenia na budowę i projektów:

 • droga Orzechowa 2 lampy ( w tym 1 na istniejącej sieci),

 • droga Obwodowa – 5 lamp (odcinek 450 m od posesji 344 do 188),

 • droga Flaga odcinek – 2 lampy (odcinek 200 m od posesji nr 252 do rampy w stronę posesji nr 288),

 1. Rewitalizacja centrum wsi Wola Zabierzowska – w ramach wniosku z dopłat unijnych,

 2. W zakresie utrzymania w należytym porządku terenu wsi

 • koszenie poboczy i rowów dróg gminnych 2 x w sezonie,

 • teren rekreacyjno-sportowego – koszenie minimum 2 x w sezonie,

 • wokół stawu przy drodze Chałupki – koszenie minimum 2 x w sezonie,

 1. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego:

  1) konserwacja gminnych rowów melioracyjnych, a w szczególności:

  a) rów nr 1 Psarka - Kobiela,

  b) rów nr 16 odcinek Zakrzeniec,

  c) rów nr 2 Flaga,

  d) rów nr 4 Nowa Wieś - Chałupki,

  e) rów nr 3 Nowa Wieś – Flaga.

 

 

2) Udrożnienie przepustów pod drogami:

a) pod drogą Kobiela pomiędzy posesjami 340 (sklep Rolnik) a 214 rury, przyczółki i bariery ochronne,

b) pod drogą Graniczna na wysokości posesji 98 rury, przyczółki i bariery ochronne,

c) Skotnica na wysokości posesji nr 392,

d) Kla w rejonie kaplicy posesji nr 26,

e) Kla w rejonie posesji nr 28 – załamane rury przepustowe,

f) Kla w rejonie posesji nr 326.

3) Odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach:

a) Nowa Wieś wraz z Obwodową po stronie wschodniej,

b) Graniczna na odcinku od posesji nr 91 do 100,

c) Skotnica na odcinku od posesji nr 264 do posesji 45 (po stronie wschodniej),

d) Skotnica na odcinku od 220 do 362.

  1. Odwodnienie drogi Piechurki na odcinku posesji 410 i 273,

  2. Przystosowania pomieszczenia w części południowo-zachodniej Domu Kultury w celu wywiązywania się ze swoich obowiązków statutowych:

  • Sołtysa i Rady Sołeckiej,

  • Radnego Miejskiego z obwodu Wola Zabierzowska i Chobot.

  1. Remont dróg po okresie zimowym,

  2. Oznakowanie wsi (pionowe znaki drogowe) na bieżąco.

  Obiekty użyteczności publicznej osadzone w Woli Zabierzowskiej takie jak: Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki, Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w przedmiotowym planie nie zostały ujęte z uwagi na szczegółowe plany jakie jednostki te przedkładają w oddzielnych zestawieniach do budżetów przydzielanych na Oświatę, Kulturę czy na Ochotnicze Straże Pożarne.

  sporz. Sołtys Wiesław Garncarz