ZEBRANIE WIEJSKIENapisano dnia: 2016-03-21

W dniu 20 marca 2016 r. w Domu Kultury odbyło się Zebranie Wiejskie.

Ponad dwa tygodnie wcześniej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i uchwale Rady Miejskiej "Stat sołectwa Wola Zabierzowska" zwołałem Zebranie Wiejskie na dzień 20 marca 2016 r. na godz. 16:00 w Domu Kultury.

O Zebraniu powiadomiłem Pana Burmistrz Romana Ptaka i Przewodniczęcego Marka Ciastonia poprzez dostarczenie stosownych zaproszeń. Powiadomiony został również nasz Radny Krzysztof Gruca. Mieszkańców naszej miejscowości powiadomiłem poprzez wywieszenie wcześniejsze na tablicach ogłoszeń zawiadomienia oraz przypomniałem na stronie Woli Zabierzowskiej.

Chcąc zorganizować Zebranie musiałem mieć potwierdzenie od Pani Dyrektor Centrum Kultury i kierownika Domu Kultury o dostępności sali. Podczas dyżuru Sołtysa dodatkowo informowałem mieszkańców o terminie Zebrania.

 Zebranie rozpoczęto z kilkunastominutowym poślizgiem z uwagi na  brak zaproszonych gości. Brak było ze strony Burmistrza i Przewodniczącego informacji, że nie przybędą. Nasz radny przysłał informację, że niesty nie będzie mógł przybyć, gdyż zmogła go grypa.

Po powitaniu wszystkich zebranych przyjęto jednogłośnie  porządek obrad.

Został wybrany sekretarz Zebrania - Henryk Gruca.

Nastęnym punktem  było sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres od ostatniego zebrania-czyli od 22 listopada 2015 r. do 20 marca 2016r

Zostały zwołane dwa zebrania Rady Sołeckiej z czego jedno odbyło się w Remizie OSP a drugie w domu Sołtysa. 

Podjęto decyzje  co do kolejności realizacji w Woli Zabierzowskiej budowy dróg, kolejności remontu dróg z kruszywa. Wywiązałem się z obowiązku inkasenta, pełniłem co miesiąc dyżury, podczas któych przyjąłem wiele osób z różnymi problemami.

Sporządziłem 6 pism o przyśpieszenie montażu znaków drogowych i lustra drogowego, usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Uczestniczyłem w sesjach Rady Miejskiej, uroczystościach na których reprezentowałem naszą wieś.

Kontaktowałęm się Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie remontu drogi powiatowej i w sprawie budowy chodnika od drogi wojewódzkiej do  centrum wsi.

Interweniowałem w sprawach oświetlenia , montażu wnioskowanych lamp, w sprawach  porządkowych ze Strażą Miejską i Policją w sprawie dewastacji mienia gminnego.

Na bieżąco informowałem mieszkańców o szkoleniach w sprawie Dopłat Bezpośrenich i Szkód Łowieckich.

Następnym punktem była dyskusja i wolne wnioski.

Niestety brak przedstawicieli władzy gminy uniemożliwiło merytoryczną dyskusję na temat przedsięwzięć jakie planowane są w 2016 roku w Woli Zabierzowskiej.

Należy nadmienić, że od kilku lat nie ma spotkań Burmistrza z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, na których mogliby się zainteresowani przedstwaiciele mieszkańców dowiedzieć co jest planowane  na danym terenie.

Padały zarzuty z sali o lekceważeniu społeczności lokalnej, gdy nie jest to okres przedwyborczy, a co za tym idzie nie potrzeba głosów mieszkańców oto władza do ludu nie przyjeżdża. Ważniejsze są impezy, gdzie medialnie można się pokazać. Co stało na przeszkodzie ( gdyby Burmistrz nie mógł przyjechać) by przysłać w swiom imieniu np. wiceburmistrza. 

Zebranie Wiejskie zwoływane jest pzez sołtysa zgodnie z ustawą o samorządzie i uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach przynajmniej raz do roku w pierwszym kwartale.

Na zebraniu został poruszonych parę ważnych tematów  jak: dostępność służby zdrowia, inwestycji drogowych, melioracyjnych, kanalizacji, oświetlenia, ścieżek rowerowych, oznakowania.

Sołtys na ile był zorientowany próbował odpowiadać na pytania mieszkańców.

Po wnioskach i dyskusji zebranie po ponad półtorej godzinie zakończono.

 

sporz. Sołtys Wiesłąw Garncarz