Urzadzenia melioracyjneNapisano dnia: 2012-09-29

Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest karalne.

Prawo wymaga od właściciela gruntu utrzymania  w należytym stanie urządzeń melioracyjnych  , ale należy przypomnieć, iż kodeks wykroczeń  mówi w :

 

Art. 155.

§ 1. Kto na gruncie leśnym lub rolnym niszczy lub uszkadza urządzenia melioracyjne,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości

wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

W związku z powyższym należy liczyć się z tym, iz w przypadku  uszkodzenia przepustu, rowu na koszt osoby która dokonała uszkodzenia może być obciążona grzywną lub kosztami przywrócenia do stanu poprzedniego. Dlatego apeluje się do wszystkich wykonujących prace rolne by uważali na  rowy i przepusty oraz inne urządzenia melioracyjne.

sporz. W.Garncarz