Kontrola deklaracji śmieciowychNapisano dnia: 2021-03-11

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje, że rozpoczyna się wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których liczba osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie

Dokładna weryfikacja składanych deklaracji powinna ujawnić tych mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich mieszkających w danej nieruchomości. Trzeba jasno powiedzieć, że za wywóz śmieci mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli niestety my wszyscy.

Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywać się będzie m.in. na podstawie stanów zużycia wody, wypłat świadczeń 500+, posiadanych informacji o dzieciach uczęszczających do gminnych placówek edukacyjnych oraz  fizycznej kontroli ilości wytwarzanych odpadów przez gospodarstwa domowe w dniu wywozu.

Będziemy sprawdzać zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej posesji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 60 ust. 1 – W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania podatkowego nie stawiła się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności może zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.

 

źródło: Oicjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice